تجربه سوم

هوشمندسازی و دولت الکترونیک

دریافت فایل کامل کتاب

 فناوری اطلاعات و ارتباطات و انقلاب کامپیوتری و اینترنتی تغییرات وسیع و سریعی را شکل داده و راه‌های نوینی از نحوه انجام کارها و ارائه خدمات را پدید آورده و همچنین تا حد زیادی باعث افزایش سرعت و شفافیت در کارها و کاهش زمان و هزینه و در نتیجه انجام کارها و خدمات شده است. به همین دلیل ‌‌است که بسیاری از کشورها تلاش می‌کنند در زمینه تحقق دولت الکترونیک و همچنین دولت هوشمند قدم بردارند و رقابت گسترده‌ای هم میان کشورها برای رسیدن به مطلوب‌ترین شرایط درجریان است. در این کتاب با پرداختن با مباحثی از جمله:

انقلاب کامپیوتری و ضرورت توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات، تفاوت دولت الکترونیک و دولت هوشمند، ایجاد زیرساخت برای ورود به نسل سوم دولت الکترونیک در ایران، ضرورت هوشمندسازی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هدف هوشمندسازی تحول دیجیتال، هدف هوشمندسازی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و گروه پروژه دولت الکترونیک، به توضیح موارد گفته شده می‌پردازیم.