گفتار چهارم

تحولات ارزشی و فرهنگی فضای مجازی و حکمرانی فرهنگی

دریافت فایل کامل کتاب

مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای وظایف خطیر خود سلسله پروژه‌ها و پژوهش‌هایی را در حوزه فضای مجازی با رویکرد فرهنگی و حکمرانی اجرا کرده و در دست اجرا دارد. در همین راستا برای نظام مفهومی مجموعه گفتارهایی در حوزه نسبت حکمرانی فرهنگی و تحولات فضای مجازی 5 گفتار تنظیم شده است که در کتاب پیش رو به مباحثی از قبیل حقوق افراد در فضای مجازی، تکالیف قانونی افراد در فضای مجازی، ظرفیت‌ها و فرصت‌های فضای مجازی برای تحقق مشارکت مردم  و همچنین بسترهای فضای مجازی و زمینه‌های مشارکت مردم در حکمرانی فرهنگی می‌پردازیم.